nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
Oscillation 2021 ::: Tuned Circuits
Anna Steiden, Aura Satz, Jessica Ekomane, People Like Us, Pierre Deruisseau, Aela Royer, Yannick Guédon, Catherine Lamb, Bryan Eubanks, Rebecca Lane, Charlie Usher, Maika Garnica, Goodiepal & Pals, Farida Amadou, Jonáš Gruska, Sajjra Xhrs Galarreta, Sarah van Lamsweerde, Esther Mugambi, Raoul Carrer, Jeroen Uyttendaele, Cathy van Eck, Lazara Rosell Albear, Lendl Barcelos, Lucrecia Dalt, Billy Roisz, Olivia Jack, Celeste Betancur, Edyta Jarząb, Veronika Svobodová, Michal Kindernay, Verena Kuni, Yann Leguay, Maria Komarova, Olli Aarni, Lukas De Clerck, Stellan Veloce, Karen Willems, Aine O’Dwyer, Liew Niyomkarn, Myriam Van Imschoot, Andreas Halling

==> festival website

 

Tuned Circuits, de 3de edi­tie van Oscillation Festival, ont­leent haar titel aan Daphne Oram, de elek­tro­ni­sche com­po­nis­te en uit­vind­ster. In Orams werk en geschrif­ten open­baart zich een moge­lij­ke con­nec­tie tus­sen elek­tro­ni­sche en bio­lo­gi­sche cir­cuits, en een ver­lan­gen om feno­me­nen simul­taan van ver­schil­len­de kan­ten te bekij­ken. Het fes­ti­val toont de prak­tijk en het feno­meen van het ​‘stem­men’. ‘(Af/ont/in)stemmen’ is een van de fun­da­men­ten van muziek­ma­ken. Denken van­uit het stem­men is den­ken in rela­ties: bewust zijn van dat het ene in con­so­nan­tie of dis­so­nan­tie bestaat met het ande­re; bewust zijn dat het ene het ande­re kleurt en beïn­vloedt. Het is bewust­zijn van van tijd, want stem­men ver­eist voort­du­ren­de ijking: wat nu in stem­ming is, zal dat niet blijven.

 

Oscillation — Tuned Circuits vindt plaats gedu­ren­de 4 dagen als een live uit­zen­ding van­uit MILL (Brussel) en ande­re loca­ties. Het fes­ti­val is een mix van lezin­gen, per­for­man­ces en radio. Elke dag focust op een sub­the­ma: stem­men, als een bewe­ging van con­ver­gen­tie; feed­back, als een cir­cu­lai­re bewe­ging die zich­zelf ver­sterkt; ont­stem­ming, als een bewe­ging van afle­ren en een voor­waar­de voor her­stel en her­ge­boor­te. De ope­nings­avond dra­gen we op aan Daphne Oram, wiens mot­to we enthou­si­ast adop­te­ren: ​“nieuws­gie­rig­heid naja­gen zon­der terughoudenheid”.

 

Oscillation Festival is een pro­ject van Q‑O2 werk­plaats. Deze edi­tie is te gast bij MILL met dank aan Needcompany en wordt onder­steund door de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Stad Brussel, Öster­re­ichis­ches Kulturforum, Nederlandse Ambassade, Ictus.

 

De live audio­st­ream is toe­gan­ke­lijk via deze web­si­te en wordt ver­spreid op ver­schil­len­de onaf­han­ke­lij­ke radio­sta­ti­ons: Radio p‑node, The Listening Arts Channel, Radio Lyl, Radio Campus Bruxelles, Radio Helsinki, Colaboradio and Radio Shirley&Spinoza.

LUISTER
David Helbich - Live - 9/12/22 (Excerpt)
Aymeric De Tapol - Encore une etude de flute
Pom Bouvier b. & Marjolijn Dijkman


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be